Regulamin Porad Prawnych - biuraprojektowe.eu

Szanowny Kliencie

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Państwa podczas korzystania z naszej platformy. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie w przycisk "Akceptuję"), wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej działania. Platforma biuraprojektowe.eu stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego serwisu;
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z platformy;
• ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych;

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia. W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych usług oraz usług klientów (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w Regulaminie Portalu biuraprojektowe.eu. Administratorem danych jest Madra Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719375. Mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail kontakt@biuraprojektowe.eu. W dowolnym momencie mogą Państwo też wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnie reklamowe w naszym portalu. Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Państwa sposób korzystania z naszego serwisu. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Państwa zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Państwa informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Państwa komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy. Mogą Państwo udzielić zgodę poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Akceptuję"). Cofnięcie udzielenia zgody jest możliwe w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody nie było zgodne z prawem. Mają Państwo pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Państwa praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności, w ramach której możliwe jest udzielenie, odwołanie zgody lub zarządzanie ustawieniami prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin Porad Prawnych

SZYBKA PORADA PRAWNA 
Regulamin świadczenia Usługi z zakresu prawa budowalnego przez AVAILO Sp. z o.o. dla Klientów MADRA INVEST Sp. z o.o.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Usługi Prawnej  z zakresu prawa budowlanego ma zastosowanie do umów o świadczenie Usług Prawnych z zakresu prawa budowalnego, zawieranych przez Klienta z Partnerem.

2. Usługa Prawna skierowana jest do przedsiębiorców, tj. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

3. W celu zawarcia Umowy na Usługę Prawną, Klient zobowiązany jest rejestracji na platformie internetowej Partnera oraz do zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1)   Partner - MADRA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Szczytnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000719375, posiadająca NIP 6912534585 REGON 369518567, kapitał zakładowym 5.000,00 zł.

2)   Platforma internetowa – platforma internetowa Partnera znajdująca się pod adresem www.biuraprojektowe.eu.

3)   Availo – Availo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce pod adresem Jasionka 948, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416198, NIP 8133671973, która jest podmiotem organizującym i zapewniającym świadczenie Usługi Prawnej przez Prawników i/lub Opiekunów Prawnych.

4)   Centrum Pomocy Prawnej Availo (CPPA) – telefoniczne centrum obsługi Klientów działające pod numerem 22 22 80 800, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa dostępu do Prawników lub Opiekunów Prawnych świadczących Usługę. CPPA czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni: 24 i 31 grudnia każdego roku.

5)   Klient – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i jest uprawniona do korzystania z Usługi.

6)   Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7)   Okres Realizacji Usługi – okres realizacji przez Availo poszczególnych Usług wynika z Pakietów Usług Prawnych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8)   Okres Ważności Usługi - okres, w trakcie którego Klient ma prawo skorzystać z Usługi, który to został określony w Pakiecie Usług określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient nie może żądać wykonania Usługi po upływie Okresu Ważności Usługi. Wynagrodzenie, które Klient uiścił z tytułu zawarcia Umowy należne jest w takim wypadku z tytułu pozostawania przez Partnera oraz Availo w gotowości do świadczenia Usług.

9)   Opiekun Prawny – współpracujący z Availo ekspert w dziedzinie prawa budowlanego.

10) Pakiety Usług – produkty określające zakres, liczbę i rodzaj poszczególnych Usług. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów Pakietów Usług, a także rodzaju, zakresu i liczby poszczególnych Usług w ramach określonego Pakietu Usług zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

11) Pomoc Prawna – Usługa Prawna świadczona przez Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego na rzecz Klienta w zakresie wynikającym z Pakietu Usług. Pomoc Prawna może być świadczona w formie pisemnej Porady Prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej Porady Prawnej w ramach spraw związanych z prawem budowlanym, bądź analizy dokumentów pod kątem oceny ich zgodności z przepisami prawa budowlanego.

12) Porada Prawna – wskazanie, w ramach świadczenia Pomocy Prawnej przez Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego, rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa budowlanego, w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym, przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość.

13) Prawnik – współpracujący z Availo adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, wpisany odpowiednio na listę adwokatów, radców prawnych, bądź doradców podatkowych, prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych. Dane Prawnika udzielającego Pomocy Prawnej są określone podczas świadczenia Usługi Prawnej.

14) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późń. zm.).

15) Regulamin – niniejszy regulamin.

16) Umowa – umowa o świadczenie Usługi Prawnej z zakresu prawa budowlanego, zawarta na podstawie Regulaminu pomiędzy Klientem a Partnerem, na podstawie której świadczona jest Usługa pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego.

17)   Usługa Prawna – rodzaj konkretnej Pomocy Prawnej wynikającej z Pakietu Usług, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Usługi świadczone są w zakresie wynikającym z Pakietu Usług.

§ 3.

Zawarcie i obowiązywanie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Platformy internetowej Partnera, na której dokonuje zakupu Usługi Prawnej w ramach wybranego Pakietu uiszczeniu ceny Usługi oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Informacja o aktywacji jest wysyłana mailem na adres mailowy Klienta, podany podczas rejestracji, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Aktywacja Usługi następuje nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania opłaty uiszczonej przez Klienta za zakupioną Usługę na rachunku bankowym Partnera i nie później niż następnego dnia po dacie zaksięgowania takiej wpłaty Klienta na rachunku bankowym Partnera, a w stosunku do Konsumenta, który przy zakupie Usługi oświadczył, że chce zachować uprawnienie do odstąpienia od umowy po upływie 14 dni od dnia zakupu Usługi.

3. Umowa zawierana jest na Okres Ważności Usługi Prawnej, liczony od dnia aktywacji.

4. Availo zobowiązana jest do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usługi Prawnej na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z wybranym Pakietem Usługi przez Okres Ważności Usługi.

5. Umowa wygasa z upływem Okresu Ważności Usługi, tj. z upływem okresu czasu, na jaki Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem, że część Usług szczegółowo określonych w Pakiecie może być wykorzystana jedynie w granicach limitów określonych w Pakietach Usług.

6. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek jej wypowiedzenia przez Partnera zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 4.

Zakres i sposób świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona w Okresie Ważności Usługi, w zakresie oraz z uwzględnieniem limitów wynikających z nabytego przez Klienta Pakietu Usług.

2. W ramach Usługi Availo zapewnia Klientowi świadczenie Usług przez Prawników i/lub Opiekunów Prawnych w zakresie wynikającym z Pakietu Usług w godzinach od godz. 8: 00 - 20: 00 od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dnia 24 i 31 grudnia każdego roku obowiązywania Umowy. 

3. Usługi Pomocy Prawnej świadczone są drogą elektroniczną poprzez adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, wedle wyboru Klienta.

4. Warunkiem świadczenia Usług za pośrednictwem jednego z narzędzi wskazanych w ust. 3  jest posiadanie przez Klienta dostępu do telefonu komórkowego lub stacjonarnego umożliwiającego połączenie z Availo i/lub komputera z dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej w zależności od wybranego przez  Klienta sposobu świadczenia Usługi.

5. Usługa prawna jest świadczona w języku polskim.

6. Availo zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Klientom świadczenia Usługi Prawnej z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia Pomocy Prawnej. Standardy postępowania Prawników określone są w:

a) Ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo
o adwokaturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 t.j.) oraz
w Kodeksie etyki adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.;

b) Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U. z 2016 r. poz.233 t.j.) oraz w Kodeksie etyki radców prawnych uchwalony uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r.

7. Przy świadczeniu Usługi Availo, Prawnicy oraz Opiekuni Prawni świadczący Pomoc Prawną, zobowiązani są do zachowania chronionej właściwymi przepisami tajemnicy zawodowej zgodnie z regulacjami wskazanymi ust. 6 oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Spółki Availo.

8. Za niewykorzystane Usługi, nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych opłat, a w takim wypadku wynagrodzenie przysługuje za pozostawanie w gotowości do świadczenia Usług, chyba że do niewykorzystania Usług doszło z przyczyn leżących po stronie Partnera lub Availo.

§ 5.

Świadczenie Usług Prawnych w zakresie prawa budowlanego

1. W ramach Usługi Prawnej Klient ma dostęp do Pomocy Prawnej w zakresie wynikającym z wykupionego Pakietu Usług.

2. Pomoc Prawna świadczona jest w oparciu o podane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Klienta informacje, opis sprawy (stan faktyczny). W sytuacji, gdy przedstawione informacje, i/lub opis sprawy wymagają uzupełnienia, Klient na wniosek Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego przesyła poprzez pocztę elektroniczną dokumenty lub udziela telefonicznie informacje niezbędne do udzielenia pełnej odpowiedzi. Klient powinien przekazać Prawnikowi i/lub Opiekunowi Prawnemu wszelkie informacje, pełny opis sprawy i/lub przedstawić dokumenty stanowiące wyczerpujący i pełny znany mu obraz stanu faktycznego w sprawie, w której Klient oczekuje Pomocy Prawnej. Availo, Prawnik oraz Opiekun Prawny nie ponoszą odpowiedzialności za Pomoc Prawną udzieloną na podstawie przekazanych przez Klienta informacji i/lub podanego przez Klienta stanu faktycznego, jeśli okazały się one nieprawdziwe lub niepełne.

3. Availo informuje, że przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych środków przekazu przez Klienta wymaga zachowania szczególnej ostrożności poprzez korzystanie z bezpiecznych źródeł sieci Internet oraz sieci telekomunikacyjnej, albowiem nie spełnienie tego wymogu może rodzić ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione. Availo i Partner korzysta wyłącznie z zabezpieczonych sieci.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Availo i Partnerowi, treści o charakterze bezprawnym, stosowanie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 t.j.).

5. Klient może uzyskać Pomoc Prawną w zakresie spraw dotyczących wyłącznie w zakresie prawa budowlanego.

6. Pomoc Prawna w postaci telefonicznych Porad Prawnych świadczona jest niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej między Klientem a Prawnikiem, w czasie trwania rozmowy telefonicznej, chyba że Klient uzgodnił z Prawnikiem inny termin udzielenia Porady prawnej lub jej zakończenia. Prawnik skontaktuje się z Klientem w celu udzielenia Pomocy Prawnej w terminie określonym w Załączniku nr 1. W przypadku konieczności uzupełnienia stanu faktycznego lub przesłania dokumentów, Pomoc Prawna świadczona jest nie później niż w ciągu 1 (jednego) Dnia Roboczego od chwili uzupełnienia informacji przez Klienta.

7. Pomoc Prawna świadczona drogą elektroniczną poprzez adres poczty elektronicznej Klienta  świadczona jest w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku konieczności uzupełnienia stanu faktycznego lub przesłania dokumentów, Pomoc Prawna świadczona jest nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od chwili uzupełnienia informacji przez Klienta.

8. W przypadku, gdy Klient albo jego Osoba Kontaktowa obowiązany jest przekazać Prawnikowi informacje lub dokumenty niezbędne do świadczenia Usługi, termin do realizacji Usługi rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Prawnika wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów.

9. Pomoc Prawna świadczona jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu prawa budowlanego, z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dniu świadczenia przez Availo Usługi.

10. Z zakresu Pomocy prawnej wyłączone są sprawy, w których:

a) zachodzi konflikt interesów pomiędzy Klientem a Prawnikiem, Klientem a Availo, Klientem a Partnerem,

b) zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej świadczenia zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa lub przepisami korporacyjnymi obowiązującymi Prawników.

11. W celu bezpieczeństwa oraz zapewnienia najwyższej jakości Usługi Prawnej, rozmowy między Klientem a Centrum Pomocy Prawnej Availo, Klientem a Prawnikiem, Klientem a Opiekunem Prawnym są nagrywane i objęte są tajemnicą zawodową. Treść nagrań jest chroniona zgodnie z regulacjami wskazanymi w § 5 ust. 8 Regulaminu oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Availo.

12. W sytuacji konfliktu interesów Klienta z innymi klientami Prawnika, Availo zapewni realizację Usługi przez innego Prawnika.

§ 6.

Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, Partner i Availo ponoszą, każdy we własnym zakresie, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Partner i/lub Availo nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Prawnej w wyniku działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody Availo obowiązane jest przystąpić do świadczenia Usług.

3. W zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Pomocy Prawnej ponosi Prawnik i/lub Opiekun Prawny świadczący Pomoc Prawną.

4. W przypadku, gdy informacje lub dokumenty przekazane przez Klienta do Availo lub Prawnika w celu świadczenia Usługi Prawnej okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne, Availo, Partner oraz Prawnika nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek przekazania przez Klienta takich informacji lub dokumentów.

5. Strony uzgadniają, że zakres odpowiedzialności Availo i Partnera z tytułu realizacji Usługi Prawnej oraz Umowy jest w każdym czasie ograniczony do wysokości wynagrodzenia, jakie Klient uiścił za Usługę na mocy Umowy. Odpowiedzialność Stron ogranicza się do naprawienia szkody rzeczywistej wyrządzonej drugiej Stronie i w żadnym wypadku nie będzie obejmował zwrotu utraconych korzyści.

6. Availo nie ponosili odpowiedzialności z tytułu nienależytej realizacji Usługi Prawnej w przypadkach, gdy nienależyte wykonanie Usługi Prawnej będzie wynikiem wydania przez organy publiczne po dniu wykonania Usługi, interpretacji w zakresie przepisów prawa budowlanego odmiennej od interpretacji istniejących na dzień realizacji Usługi, albo obowiązywaniem innych przepisów prawa, aniżeli przepisy prawa obowiązujące w dniu świadczenia Usługi Prawnej.

§ 6a.

Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem

1. W przypadku zakupu przez Klienta będącego Konsumentem Usługi Prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 29 Ustawy o Prawach konsumenta. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Jeżeli wykonywanie Usługi na wyraźny wniosek Klienta będącego Konsumentem ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Klient po wykonaniu Usługi traci prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu powyższego żądania do wykonania Usługi przed upływem terminu do 

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadku skorzystania z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy, Partner dokonuje zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. Partner, w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto Partner nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 7.

Wcześniejsze rozwiązanie Umowy

1. Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem Klienta w przypadku stwierdzenia:

a) udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi Prawnej;

b) wykorzystywania przez Klienta świadczonej Usługi Prawnej w sposób sprzeczny z prawem.

§ 8.

Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia

1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi Prawnej można wnosić do AVAILO na adres: AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 948, 36-002 Jasionka, z dopiskiem: Reklamacja Availo lub na adres e-mail: reklamacje@availo.pl podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo.

2. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji.

3. AVAILO udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, niemniej jednak na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Strony.

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta  jest Partner.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Partnera w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:

a) przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Klientem, którego dane dotyczą, b) w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy - na żądanie Klienta, c) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 7 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia
i realizacji umowy.

5. Podanie pozostałych danych osobowych, niewymienionych w ust. 7 jest dobrowolne.

6. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Klienta będą przekazywane Availo oraz Prawnikom, a także mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji Umowy. Innym podmiotem jest firma współpracująca z Partnerem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.:

1) obsługa systemu płatności, 2) obsługa płatności przelewy24, 3) dostawca usług pocztowych - Poczta Polska S.A., 4) osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy i Opiekuni Prawni, których dane będą każdorazowo przekazywane Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Pomocy Prawnej.

7. Zakres powierzonych Partnerowi danych osobowych obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 8:

a) Nazwę i adres Klienta/ imię i nazwisko, adres Klienta będącego Konsumentem;

b) numer NIP,

c) numer telefoniczny Klienta,

d) adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Partner zapewnia realizację uprawnień Klientów będących osobami fizycznymi wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.

9. Partner informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Partner informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

11. Partner oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Administratora Danych Partnera: kontrola@biuraprojektowe.eu

13. Partnera powierza Availo dane osobowe Klientów, wskazane w ust. 7 do przetwarzania, w celu realizacji Usługi Prawnej oraz Umowy.

14. Availo zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§10.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia  05.10.2018 roku.

2. Umowy pomiędzy Klientem a Partnerem realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

3. Availo oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do rezultatów prac będących przedmiotem Umowy i przenosi je na Klienta w ramach wynagrodzenia, wyłącznie w celach wynikających z Umowy, na następujących polach eksploatacji:

a) użytkowania,

b) kopiowania,

c) utrwalania,

d) wprowadzania do pamięci komputera.

4. Prawa własności intelektualnej do metod, technik badawczych i programów komputerowych użytych w celu realizacji przedmiotu umowy przysługują wyłącznie Availo.

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 tego paragrafu następuje z chwilą wydania rezultatów prac Klientowi, nie wcześniej jednak niż z chwilą zapłaty całego wynagrodzenia za Usługę Prawną.

6. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

- Załącznik nr 1 – Pakiet Usług Prawnych.
- Załącznik  nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

 

POSZERZONA PORADA PRAWNA
Regulamin świadczenia Usługi Poszerzonej Porady Prawnej z zakresu prawa budowalnego

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Usługi Poszerzonej Porady Prawnej z zakresu prawa budowlanego ma zastosowanie do umów o świadczenie Usług Prawnych z zakresu prawa budowalnego, zawieranych przez Klienta z Partnerem.

2. Usługa Poszerzonej Porady Prawnej skierowana jest do przedsiębiorców, tj. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

3. W celu zawarcia Umowy na Usługę Poszerzonej Porady Prawnej, Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji na platformie internetowej Partnera oraz do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1) Partner - MADRA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Szczytnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000719375, posiadająca NIP 6912534585 REGON 369518567, kapitał zakładowym 5.000,00 zł.

2) Platforma internetowa – platforma internetowa Partnera znajdująca się pod adresem www.biuraprojektowe.eu.

3) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i jest uprawniona do korzystania z Usługi.

4) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Okres Ważności Usługi - okres, w trakcie którego Klient ma prawo skorzystać z Usługi, który to został określony w Pakiecie Usług określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient nie może żądać wykonania Usługi po upływie Okresu Ważności Usługi. Wynagrodzenie, które Klient uiścił z tytułu zawarcia Umowy należne jest w takim wypadku z tytułu pozostawania przez Partnera w gotowości do świadczenia Usług.

6) Opiekun Prawny – współpracujący z Partnerem ekspert w dziedzinie prawa budowlanego.

7) Pakiety Usług – produkty określające zakres, liczbę i rodzaj poszczególnych Usług. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów Pakietów Usług, a także rodzaju, zakresu i liczby poszczególnych Usług w ramach określonego Pakietu Usług zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8) Pomoc Prawna – Usługa Poszerzonej Porady Prawnej świadczona przez Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego na rzecz Klienta w zakresie wynikającym z Pakietu Usług. Pomoc Prawna świadczona jest w formie pisemnej Porady Prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach spraw związanych z prawem budowlanym, w tym analizy dokumentów pod kątem oceny ich zgodności z przepisami prawa budowlanego.

9) Porada Prawna – wskazanie, w ramach świadczenia Pomocy Prawnej przez Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego, rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa budowlanego, w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym, przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość (e-mail).

10) Prawnik – współpracujący z Partnerem adwokat lub radca prawny, wpisany odpowiednio na listę adwokatów, radców prawnych prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych. Dane Prawnika udzielającego Pomocy Prawnej są określone podczas świadczenia Usługi Poszerzonej Porady Prawnej.

11) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późń. zm.).

12) Regulamin – niniejszy regulamin.

13) Umowa – umowa o świadczenie Usługi Poszerzonej Porady Prawnej z zakresu prawa budowlanego, zawarta na podstawie Regulaminu pomiędzy Klientem a Partnerem, na podstawie której świadczona jest Pomoc Prawna.

14) Usługa Poszerzonej Porady Prawnej  lub Usługa – rodzaj konkretnej Pomocy Prawnej wynikającej z Pakietu Usług, szczegółowo określona w załączniku nr 1 do Regulaminu. Usługi świadczone są w zakresie wynikającym z Pakietu Usług.

§ 3.

Zawarcie i obowiązywanie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Platformy internetowej Partnera, na której dokonuje zakupu Usługi Poszerzonej Porady Prawnej w ramach wybranego Pakietu, uiszczeniu ceny Usługi oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Informacja o aktywacji jest wysyłana mailem na adres mailowy Klienta, podany podczas rejestracji, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Aktywacja Usługi następuje nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania opłaty uiszczonej przez Klienta za zakupioną Usługę na rachunku bankowym Partnera i nie później niż następnego dnia po dacie zaksięgowania takiej wpłaty Klienta na rachunku bankowym Partnera, a w stosunku do Konsumenta, który przy zakupie Usługi oświadczył, że chce zachować uprawnienie do odstąpienia od umowy po upływie 14 dni od dnia zakupu Usługi.

3. Umowa zawierana jest na Okres Ważności Usługi, liczony od dnia Aktywacji.

4. Partner zobowiązany jest do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usługi Poszerzonej Porady Prawnej na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z wybranym Pakietem Usług przez Okres Ważności Usługi.

5. Umowa wygasa z upływem Okresu Ważności Usługi, tj. z upływem okresu czasu, na jaki Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem, że część Usług szczegółowo określonych w Pakiecie może być wykorzystana jedynie w granicach limitów określonych w Pakietach Usług.

6. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek jej wypowiedzenia przez Partnera zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 4.

Zakres i sposób świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona w Okresie Ważności Usługi, w zakresie oraz z uwzględnieniem limitów wynikających z nabytego przez Klienta Pakietu Usług.

2. W ramach Usługi Partner zapewnia Klientowi świadczenie Usług przez Prawników i/lub Opiekunów Prawnych w zakresie wynikającym z Pakietu Usług w godzinach od godz. 8: 00 - 20: 00 od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dnia 24 i 31 grudnia każdego roku obowiązywania Umowy;

3. Usługi Pomocy Prawnej świadczone są drogą elektroniczną poprzez adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Warunkiem świadczenia Usługi Poszerzonej Porady Prawnej jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera i/lub telefonu z dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

5. Usługa prawna jest świadczona w języku polskim.

6. Partner zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Klientom świadczenia Usługi Poszerzonej Porady Prawnej z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia Pomocy Prawnej i/lub posiadających wiedzę ekspercką z dziedziny prawa budowlanego. Standardy postępowania Prawników określone są w:

a) Ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 t.j.) oraz w Kodeksie etyki adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.;

b) Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U. z 2016 r. poz.233 t.j.) oraz w Kodeksie etyki radców prawnych uchwalony uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r.

7. Przy świadczeniu Usługi Partner, Prawnicy oraz Opiekunowie Prawni świadczący Pomoc Prawną, zobowiązani są do zachowania chronionej właściwymi przepisami tajemnicy zawodowej zgodnie z regulacjami wskazanymi ust. 6 oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Partnera.

8. Za niewykorzystane Usługi, nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych opłat, a w takim wypadku wynagrodzenie przysługuje za pozostawanie w gotowości do świadczenia Usługi, chyba że do niewykorzystania Usług doszło z przyczyn leżących po stronie Partnera.

§ 5.
Świadczenie Usług Prawnych w zakresie prawa budowlanego

1. W ramach Usługi Poszerzonej Porady Prawnej Klient ma dostęp do Pomocy Prawnej w zakresie wynikającym z wykupionego Pakietu Usług.

2. Pomoc Prawna świadczona jest w oparciu o podane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Klienta informacje, opis sprawy (stan faktyczny). W sytuacji, gdy przedstawione informacje, i/lub opis sprawy wymagają uzupełnienia, Klient na wniosek Prawnika i/lub Opiekuna Prawnego przesyła poprzez pocztę elektroniczną dokumenty lub udziela informacje niezbędne do udzielenia pełnej odpowiedzi. Klient powinien przekazać Prawnikowi i/lub Opiekunowi Prawnemu wszelkie informacje, pełny opis sprawy i/lub przedstawić dokumenty stanowiące wyczerpujący i pełny znany mu obraz stanu faktycznego w sprawie, w której Klient oczekuje Pomocy Prawnej. Partner, Prawnik oraz Opiekun Prawny nie ponoszą odpowiedzialności za Pomoc Prawną udzieloną na podstawie przekazanych przez Klienta informacji i/lub podanego przez Klienta stanu faktycznego, jeśli okazały się one nieprawdziwe lub niepełne.

3. Partner informuje, że przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych środków przekazu przez Klienta wymaga zachowania szczególnej ostrożności poprzez korzystanie z bezpiecznych źródeł sieci Internet oraz sieci telekomunikacyjnej, albowiem nie spełnienie tego wymogu może rodzić ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione. Partner korzysta wyłącznie z zabezpieczonych sieci.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania  treści o charakterze bezprawnym, stosowanie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 t.j.).

5. Klient może uzyskać Pomoc Prawną w zakresie spraw dotyczących wyłącznie prawa budowlanego.

6. Pomoc Prawna świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta  świadczona jest w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku konieczności uzupełnienia stanu faktycznego lub przesłania dokumentów, Pomoc Prawna świadczona jest nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od chwili uzupełnienia informacji przez Klienta.

7. W przypadku, gdy Klient obowiązany jest przekazać Prawnikowi informacje lub dokumenty niezbędne do świadczenia Usługi, termin do realizacji Usługi rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Prawnika wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów.

8. Pomoc Prawna świadczona jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu prawa budowlanego, z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dniu świadczenia przez Usługi.

9. Z zakresu Pomocy prawnej wyłączone są sprawy, w których:

a) zachodzi konflikt interesów pomiędzy Klientem a Prawnikiem, Klientem a Partnerem,

b) zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej świadczenia zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa lub przepisami korporacyjnymi obowiązującymi Prawników.

10. W sytuacji konfliktu interesów Klienta z innymi klientami Prawnika, Partner zapewni realizację Usługi przez innego Prawnika.

§ 6.
Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, Partner ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Partner nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Prawnej w wyniku działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody Partner obowiązany jest przystąpić do świadczenia Usług.

3. W zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Pomocy Prawnej ponosi Prawnik i/lub Opiekun Prawny świadczący Pomoc Prawną.

4. W przypadku, gdy informacje lub dokumenty przekazane przez Klienta do Prawnika w celu świadczenia Usługi Prawnej okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne, Partner oraz Prawnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek przekazania przez Klienta takich informacji lub dokumentów i udzieloną na ich podstawie Poradę Prawną.

5. Strony uzgadniają, że zakres odpowiedzialności Partnera z tytułu realizacji Usługi Poszerzonej Porady Prawnej oraz Umowy jest w każdym czasie ograniczony do wysokości wynagrodzenia, jakie Klient uiścił za Usługę na mocy Umowy. Odpowiedzialność Stron ogranicza się do naprawienia szkody rzeczywistej wyrządzonej drugiej Stronie i w żadnym wypadku nie będzie obejmowała zwrotu utraconych korzyści.

6. Partner nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytej realizacji Usługi Poszerzonej Porady Prawnej w przypadkach, gdy nienależyte wykonanie Usługi będzie wynikiem wydania przez organy publiczne po dniu wykonania Usługi, interpretacji w zakresie przepisów prawa budowlanego odmiennej od interpretacji istniejących na dzień realizacji Usługi, albo obowiązywaniem innych przepisów prawa, aniżeli przepisy prawa obowiązujące w dniu świadczenia Usługi Poszerzonej Porady Prawnej.

§ 6a.

Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem

1. W przypadku zakupu przez Klienta będącego Konsumentem Usługi Poszerzonej Porady Prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 29 i art. 38 Ustawy o Prawach konsumenta. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Jeżeli wykonywanie Usługi Poszerzonej Porady Prawnej na wyraźny wniosek Klienta będącego Konsumentem ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient po wykonaniu Usługi traci prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu powyższego żądania do wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadku skorzystania z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy, Partner dokonuje zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. Partner, w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto Partner nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 7.
Wcześniejsze rozwiązanie Umowy

1. Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem Klienta w przypadku stwierdzenia:

a) udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi Prawnej;

b) wykorzystywania przez Klienta świadczonej Usługi Prawnej w sposób sprzeczny z prawem.

§ 8.
Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia

1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi Poszerzonej Porady Prawnej można wnosić do -MADRA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica, z dopiskiem: Reklamacja Poszerzona Porada Prawna lub na adres e-mail: reklamacje@biuraprojektowe.eu podając w temacie wiadomości: Reklamacja Poszerzona Porada Prawna.

2. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji.

3. Partner udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, niemniej jednak na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Strony.

 

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta  jest Partner.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Partnera w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:

a) przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Klientem, którego dane dotyczą, b) w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy - na żądanie Klienta, c) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 7 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

5. Podanie pozostałych danych osobowych, niewymienionych w ust. 7 jest dobrowolne.

6. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Klienta będą przekazywane Prawnikom, a także mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji Umowy. Innym podmiotem jest firma współpracująca z Partnerem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, w szczególności tj.:
1) obsługa systemu płatności, 2) obsługa płatności przelewy24, 3) dostawca usług pocztowych - Poczta Polska S.A., 4) osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy i Opiekuni Prawni.

7. Zakres powierzonych Partnerowi danych osobowych obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 8:

a) Nazwę i adres Klienta/ imię i nazwisko, adres Klienta będącego Konsumentem,

b) adres poczty elektronicznej Klienta,

c) numer NIP – w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

8. Partner zapewnia realizację uprawnień Klientów będących osobami fizycznymi wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.

9. Partner informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Partner informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

11. Partner oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12.   W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Administratora Danych Partnera: kontrola@biuraprojektowe.eu.

13. Partner powierza Prawnikom i/lub Opiekunom Prawnym dane osobowe Klientów, wskazane w ust. 7 do przetwarzania, w celu realizacji Usługi Poszerzonej Porady Prawnej oraz Umowy.

14. Prawnik i/lub Opiekun Prawny zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§10.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia  03.12.2018 roku.

2. Umowy pomiędzy Klientem a Partnerem realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

3. Partner oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do rezultatów prac będących przedmiotem Umowy i przenosi je na Klienta w ramach wynagrodzenia, wyłącznie w celach wynikających z Umowy, na następujących polach eksploatacji:

a)      użytkowania,

b)      kopiowania,

c)      utrwalania,

d)      wprowadzania do pamięci komputera.

4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 tego paragrafu następuje z chwilą wydania rezultatów prac Klientowi, nie wcześniej jednak niż z chwilą zapłaty całego wynagrodzenia za Usługę Prawną.

5. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Pakiet Usług Prawnych
- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy                                                                                                         

Patronat
© biuraprojektowe.eu 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.
Realizacja: MEETMEDIA