Regulamin usługi Newsletter - biuraprojektowe.eu

Szanowny Kliencie

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Państwa podczas korzystania z naszej platformy. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie w przycisk "Akceptuję"), wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej działania. Platforma biuraprojektowe.eu stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego serwisu;
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z platformy;
• ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych;

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia. W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych usług oraz usług klientów (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w Regulaminie Portalu biuraprojektowe.eu. Administratorem danych jest Madra Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719375. Mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail kontakt@biuraprojektowe.eu. W dowolnym momencie mogą Państwo też wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnie reklamowe w naszym portalu. Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Państwa sposób korzystania z naszego serwisu. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Państwa zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Państwa informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Państwa komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy. Mogą Państwo udzielić zgodę poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Akceptuję"). Cofnięcie udzielenia zgody jest możliwe w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody nie było zgodne z prawem. Mają Państwo pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Państwa praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności, w ramach której możliwe jest udzielenie, odwołanie zgody lub zarządzanie ustawieniami prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin usługi Newsletter

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument, dalej również jako „Regulamin”, określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Madra Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Szczytnickiej 60, 59-220 Legnica (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000719375, NIP: 6912534585, REGON: 369518567, o kapitale zakładowym 5 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: kontakt@biuraprojektowe.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 515 600 515 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora),dalej również jako „Usługodawca”.
 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Odbiorca Newsletter”). Usługodawca nie pobiera od Odbiorcy Newsletter opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Odbiorca Newsletter, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Odbiorcy Newsletter po zawarciu Umowy, obejmuje:
  a) otrzymywanie przez Odbiorcę Newsletter, który w tym celu udostępnił Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, wiadomości branżowych wedle wybranych przez Odbiorcę Newsletter kategorii oferowanych przez Usługodawcę, jak również otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i/lub partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,
  b) otrzymywanie przez Odbiorcę Newsletter, który w tym celu udostępnił Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, nazwę, ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i/lub partnerów Usługodawcy, tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,
  c) otrzymywanie przez Odbiorcę Newsletter, który w tym celu udostępnił Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i/lub partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Odbiorcę Newsletter:
  a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Portalu lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
  b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Odbiorcę Newsletter (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).
 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. Odbiorca Newsletter zobowiązany jest w szczególności do:
  a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Odbiorcy Newsletter,
  b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;
  c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Odbiorcy Newsletter są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Podanie danych osobowych przez Odbiorcę Newsletter jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Odbiorcę Newsletter adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Odbiorcy Newsletter, a Odbiorca Newsletter nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
 4. Odbiorca Newsletter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Portalu.
   

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Odbiorca Newsletter może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@biuraprojektowe.eu lub pisemnie na adres: ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica. W celu przyspieszenia procesu reklamacji należy podać dane identyfikacyjne Odbiorcy Newsletter składającego reklamację, w tym imię i nazwiska, dane kontaktowe składającego reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. Usługodawca, jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Odbiorcy Newsletter niebędącego Konsumentem za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do kwoty jednego tysiąca złotych

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1191, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Odbiorca Newsletter jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Odbiorca Newsletter uprawniony jest w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z usługi Newsletter, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Odbiorcy Newsletter w ramach usługi Newsletter.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:
  a. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem
  b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
 3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Odbiorcę Newsletter podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Odbiorcy Newsletter Umowę bez wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt V powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Odbiorcę Newsletter niniejszego Regulaminu, w sytuacjach, gdy Odbiorca Newsletter narusza postanowienia pkt II. ust. 4 Regulaminu.

 

VII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę Newsletter podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Odbiorca Newsletter ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2018 r.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę Newsletter podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę w ramach Portalu jest prawo polskie.
 5. Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą Newsletter jest polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Patronat
© biuraprojektowe.eu 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.
Realizacja: MEETMEDIA